Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz
Statut Pol

Statut Pol (1)

poniedziałek, 12 marzec 2018 10:00

Statut

AM/ 09 11 2002
Ostateczne ustawy
Zaakceptowano w dniu 27 02 03 - zmieniono w dniu 11 03 2018
Publikacja UECT w Dzienniku Urzędowym z dnia 26 07 03 pod numerem 2258

NAZWA, CELE I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

 ARTYKUŁ 1

Nazwa i struktura:
1.1.  Niedochodowe stowarzyszenie pod nazwą ‘Europejski Związek Turystyki Rowerowej’, którego oficjalnie przyjęty skrót brzmi UECT, założony 9.11.2002 roku, jednoczy stowarzyszenia których celem są wycieczki rowerowe po Europie.
1.2.  Europejski Związek Turystyki Rowerowej skupia stowarzyszenia lub ich federacje uprawiające turystykę rowerową: jedno stowarzyszenie w danym kraju.
1.3.  Turystyka rowerowa obejmuje działalność kulturalną, turystyczną i sportową w czasie wolnym od pracy i na świeżym powietrzu. Turysta rowerowy używaj tylko roweru, który porusza się tylko siłą mięśni rowerzysty lub – i roweru ze wspomaganiem elektrycznym

ARTYKUŁ 2

Cele:
Cele UECT są następujące :
2.1.   Prowadzić, organizować, rozszerzać, promować i chronić w Europie wszelkie formy turystyki rowerowej.
2.2.   Zachęcać do i ułatwiać podróżowanie rowerem z kraju do kraju.
2.3.   Reprezentować europejską turystykę rowerową w taki sposób, aby brać udział w zajęciach sportowych, kulturalnych i turystycznych organizowanych przez władze europejskie.
2.4.   Wspierać wszelkie wysiłki, których celem jest rozwój zrozumienia pomiędzy różnymi krajami.
2.5.   Ułatwiać tworzenie federacji turystyki rowerowej, w krajach gdzie jeszcze nie istnieją.
2.5.   Udowadniać dobry wpływ turystyki rowerowej na zdrowie i samopoczucie.
2.7.   Założyć międzynarodowy związek turystyki rowerowej (UICT).
2.8.   Dokładać wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów i podejmować wszelkie środki ostrożności.
2.9.   Rozwijać indywidualną i kulturową formę turystyki, odmienną od turystyki masowej, chronić dziedzictwo i szanować ludzi, którzy mieszkają w poszczególnych krajach.
2.10.  Przyczyniać się do ochrony krajobrazu, miejsc turystycznych, przyrody i środowiska i rozwijać trwały charakter turystyki.
2.11.  Szukać form bliskiej współpracy z innymi organizacjami turystyki podróżniczej, przyrodniczej, ogólnej i środowiskowej.
2.12.  Uzupełniać ogólne cele i zainteresowania uznanego stowarzyszenia.
2.13.  Organizować działania zapobiegające dopingowi.
2.14.   Korzystać z wszelkich środków finansowych UECT.

ARTYKUŁ 3

Okres działalności : działalność związku ma charakter działalności na czas nieokreślony.

ARTYKUŁ 4

Siedziba :
Siedziba główna związku znajduje się na 12 rue Louis Bertrand, w 94200 Ivry Sur Seine, we FRANCJI. Biuro można przenieść decyzją walnego zgromadzenia, podjętą większością dwu trzecich głosów.
Rok działalności oznacza rok kalendarzowy.

ARTYKUŁ 5

5.1.   Członkami UECT mogą zostać stowarzyszenia lub federacje, które będą realizować cele UECT i mają swoje siedziby w Europie.
5.2.   W pierwszej kolejności, członkiem zostać może federacja, która prowadzi wyłącznie turystykę rowerową.
5.3.   Członkiem zostać może federacja lub grupa związana z turystyką rowerową, jeśli w kraju jej działania nie ma federacji turystyki rowerowej.
5.4.    Zgodnie z punktami 1, 2 i 3 , aby zostać członkiem, należy złożyć pismo z prośba o przyjęcie. O przyjęciu decyduje walne zgromadzenie po sprawdzeniu zgłoszenia przez komitet wykonawczy.
5.5.     Członek UECT traci członkostwo, kiedy:
           - Organizacja członka zostanie zgodnie z prawem rozwiązana
           - Na ręce przewodniczącego złożona zostanie rezygnacja. Rezygnacja      
           - wchodzi w życie z końcem roku kalendarzowego. Ponadto, musi zostać przesłana na co najmniej 30 dni przed rocznym walnym zgromadzeniem..
          - Członek zostanie usunięty ze związku zgodnie z warunkami przyjętymi w polityce i przepisach UECT, jeśli nie płaci składek członkowskich lub z innych ważnych powodów, takich jak nieprzestrzeganie celów UECT. Decyzję o usunięciu podejmuje walne zgromadzenie.

ARTYKUŁ 6

Przyjęci członkowie płacą składki, ponieważ podstawą funkcjonowania UETC są składki członkowskie, których całkowita wysokość i techniki opłacania ustalane są przez walne zgromadzenie na każdy kolejny okres.

ARTYKUŁ 7

Sposoby działania:
Sposoby działania UECT obejmują przede wszystkim :
7.1.     Sprawdzanie, czy członkowie organizacji rowerowych mają wymagane dla sportów rowerowych ubezpieczenia we wszystkich krajach.
7.2.     Opracowanie kalendarza pokazów europejskich. Pokazy te są organizowane przez organizacje członkowskie z emblematem narodowym; wybrane przez większość przedstawicieli turystów rowerowych, w formie imprez odpowiadających etyce ruchu UECT.
7.3.     Publikacja wydawnictw periodycznych, oficjalnych biuletynów i dokumentów promocyjnych.
7.4.     Walka z przestępczością na drogach oraz obrona i pomoc ofiarom tej przestępczości.
7.5.     Ochrona turystyki rowerowej i organizacja pokazów w porozumieniu z władzami administracyjnymi.
7.6.     Organizacja spotkań turystyki rowerowej w Europie.
7.7.     Ratyfikacja i wprowadzanie certyfikatów turystycznych, podróżniczych i wytrzymałościowych (w jednym lub kilku krajach) dla organizacji, która jest członkiem UECT.
7.8.     Honorowanie wyróżnieniami i nagrodami zgodnie z możliwościami finansowymi UECT.
7.9.     Rozwój programów technicznych i edukacyjnych, aby zachęcić kandydatów na członków organizacji do uprawiania turystyki rowerowej i zapewnienie organizacjom członkowskim informacji i szkolenia.

ARTYKUŁ 8

Statuty organizacji członkowskich UECT muszą gwarantować, że :
8.1.    Organizacja członkowska kierowana jest przez komitet wykonawczy, którego skład w UECT zmienia się co roku.
8.2.    Wszelkie zmiany statutowe muszą być zgodne ze statutem UECT oraz, że nabierają one mocy obowiązującej dopiero po przedstawieniu ich komitetowi wykonawczemu UECT.

ZGROMADZENIE

ARTYKUŁ 9

9.1.   Najwyższą władzą jest walne zgromadzenie. Podlegają mu władze wszystkich federacji, łącznie z komitetem wykonawczym.
9.2.   Walne zgromadzenie skupia przedstawicieli struktur zrzeszonych w UECT. Każda federacja deleguje dwóch przedstawicieli i dwóch zastępców, którzy mogą występować w jej imieniu w razie nieobecności reprezentantów.
9.3.   Reprezentanci stowarzyszonych struktur członkowskich muszą być wybrani z godnie z polityką i procedurami wyżej wspomnianej organizacji i musza być podczas ich kadencji wybrani bezpośrednio przez stowarzyszone struktury członkowskie.
9.4.    Głosowanie przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest niemożliwe.
9.5.    Każda organizacja członkowska UECT może być reprezentowana na walnym zgromadzeniu. Jedynie reprezentanci organizacji członkowskiej UECT muszą głosować.
9.6.    Pod głosowanie można podać: wszystkie propozycje pod warunkiem, że uzyskają one 2/3 głosów w poniżej zdefiniowanych kolegiach wyborczych:
          - kolegium reprezentantów: jeden głos na każdą organizację
          - kolegium federacji: każda federacja ma jeden głos na każde 1000 kart członkowskich. Sumę głosów dzieli się na dwóch reprezentantów tej federacji. Jeśli federacja ma mniej niż 1000 kart członkowskich, wtedy posiada jeden głos.
9.7.    Nazwę ‘organizacja założycielska’ można uzyskać do 31 grudnia 2003 roku. Organizacje założycielskie wchodzą w skład rady U.E.C.T i mają pewne prawa zapisane w polityce i procedurach.

ARTYKUŁ 10

Obowiązki walnego zgromadzenia obejmują :
10.1.    Wybór komitetu wykonawczego.
10.2.    Wybór przewodniczącego.
10.3.    Uchwalenie budżetu.
10.4.    Zmiany w opłatach członkowskich organizacji.
10.5.    Mianowanie biegłych rewidentów.
10.6.    Ustalenie daty i miejsca kolejnego walnego zgromadzenia.
10.7.    Przyjęcie polityki i procedur.

ARTYKUŁ 11

Walne zgromadzenie zwołuje przewodniczący UECT.
Zgromadzenie zbiera się raz w roku w terminie wyznaczonym przez komitet wykonawczy. Ponadto zgromadzenie odbywa się każdorazowo, kiedy komitet wykonawczy lub zgromadzenie organizacji członkowskich reprezentujące 2/3 głosów poprosi o zwołanie zgromadzenia, w terminie 30 dni od przedstawienia takiej prośby.
Komitet wykonawczy ustala porządek dnia obrad.
Walne zgromadzenie odpowiada za:
11.1.    Przyjęcie sprawozdania o zachowaniach moralnych i działalności.
11.2.    Przyjęcie dorocznych rozliczeń księgowych.
11.3.    Przyjęcie sprawozdania biegłego rewidenta za bieżący rok.
11.4.    Raport biegłego rewidenta na rok kolejny.
11.5.    Wyrażenie zgody na wybór komitetu wykonawczego.
11.6.    Wybór komitetu wykonawczego co 4 lata w ciągu roku olimpijskiego.
11.7.    Wybór przewodniczącego przez 4 lata w ciągu roku olimpijskiego.
11.8.    Głosowanie budżetu.
11.9.    Ustalenie wysokości składek członkowskich.
11.10.   Zmiany i modyfikacje statutu.
11.11.   Przyjmowanie organizacji członkowskich i ustalanie pozycji struktur członkowskich.
11.12.   Wyznaczenie daty i miejsca następnego walnego zgromadzenia.
11.13.   Wyznaczenie działań UECT na następny rok.
11.14.   Rozwiązanie UECT
11.15.   Zakup, wymiana lub pozbycie się majątku trwałego.

Oświadczenia i raporty finansowe przyjęte na walnym zgromadzeniu przekazywane są corocznie do organizacji członkowskich UECT.

Głosowanie na walnym zgromadzeniu odbywa się w trybie głosowania tajnego.

ZARZĄDZANIE

Komitet wykonawczy

ARTYKUŁ 12

12.1.    Komitet Wykonawczy kieruje UECT i posiada wszelkie uprawnienia, które zgodnie z aktualnym statutem nie przynależą walnemu zgromadzeniu.
12.2.    Komitet wykonawczy decyduje i kontroluje wykonanie budżetu w formie przegłosowanej na walnym zgromadzeniu.
12.3.    Komitet wykonawczy składa się z co najmniej 6 przedstawicieli wybranych na cztery lata zgodnie z warunkami ustalonymi w procedurach i polityce.
12.4.    Członkowie ci mogą zostać wybrani ponownie. Kadencja Zarządu wygasa w trakcie roku olimpijskiego.

ARTYKUŁ 13

Walne zgromadzenie może pozbawić komitet wykonawczy uprawnień przed upływem jego kadencji w drodze głosowania, w celu interwencji w warunkach opisanych poniżej :
- dwie trzecie ważnych głosów musi zwołać w tym celu walne zgromadzenie (zgodnie z punktem 9.6).
- dwie trzecie członków walnego zgromadzenia musi być obecnych lub reprezentowanych (zgodnie z punktem 9.6).
- odwołanie komitetu wykonawczego musi zostać przegłosowane większością dwóch trzecich ważnych i dobrowolnych głosów (zgodnie z punktem 9.6).
Odrzucenie przez walne zgromadzenie większością dwu trzecich stanowiącą co najmniej dwie trzecie możliwych głosów raportu z zachowań etycznych, raportu z działalności, sprawozdania finansowego i raportu z projektu budżetu prowadzi do rezygnacji komitetu wykonawczego (zgodnie z 9.6).

ARTYKUŁ 14

Komitet wykonawczy spotyka się co najmniej raz w roku. Zwołuje go przewodniczący UECT. Zwołanie komitetu staje się obowiązkowe, kiedy zwołania go domaga się dwie trzecie jego członków. Obrady komitetu są ważne jeśli co najmniej połowa jego członków jest obecna.

Przewodniczący i sekretarz podpisują oświadczenia.

ARTYKUŁ 15

Wybrany komitet wykonawczy wybiera spośród swoich członków w tajnym głosowaniu przewodniczącego UECT. Wybrany przewodniczący zatwierdzany jest przez walne zgromadzenie. Komitet wykonawczy wybiera spośród siebie co najmniej trzech członków i nie więcej niż 9 członków do współpracy z przewodniczącym, skarbnika i sekretarza generalnego.

Prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej i biuro

ARTYKUŁ 16

16.1.    Walne zgromadzenie zatwierdza przewodniczącego komitetu wykonawczego jako przewodniczącego UECT. Jeśli walne zgromadzenie odmówi jego zatwierdzenia, komitet wykonawczy musi wskazać innego przewodniczącego, który występował będzie na walnym zgromadzeniu dopóki walne zgromadzenie go wybierze.
16.2.    Przewodniczący kończy pełnienie swojej funkcji wraz z końcem kadencji komitetu wykonawczego.

ARTYKUł 17

17.1.    Przewodniczący UECT przewodniczy walnemu zgromadzeniu, komitetowi wykonawczemu i zarządowi. Przewodniczący i skarbnik lub sekretarz generalny zatwierdzają wydatki. Przewodniczący reprezentuje UECT we wszystkich sprawach cywilnych i wsadach
17.2.    Przewodniczący posiada uprawnienie podania do sądu i występowania jako strona w sprawach cywilnych w imieniu UECT jako powód lub jako pozwany.
17.3.    Przewodniczący może przekazywać część swoich uprawnień. Jednakże, w przypadku braku przewodniczącego, UECT może być reprezentowany jedynie przez pełnomocnika zgodnie ze specjalnym pełnomocnictwem podpisanym przez przewodniczącego

ARTYKUŁ 18

18.1.    W przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego, w każdym przypadku, funkcje przewodniczącego są wypełniane przez wice-przewodniczącego, a jeśli istnieje wakat na tym stanowisku, funkcje te pełni członek komitetu wykonawczego.
18.2.    Od pierwszego walnego zgromadzenia po zaistnieniu wakatu na stanowisku i jeśli sytuacja taka zaistnieje po skompletowaniu komitetu wykonawczego, walne zgromadzenie wybiera nowego przewodniczącego, który pozostaje na tym stanowisku do końca kadencji swojego poprzednika.

ARTYKUŁ 19

Zarząd dokładnie wykonuje decyzje komitetu wykonawczego i reprezentuje UECT w każdej sprawie leżącej w gestii tego komitetu.

Kadencja zarządu ustaje wraz z końcem kadencji komitetu.

ARTYKUŁ 20

Komitet wykonawczy ustanawia komisję, która przygotowuje politykę i procedury decydujące o strukturach i zakresie działania.

ARTYKUŁ 21

Oficjalnymi językami spotkań są język angielski i język francuski.

DOROCZNE ŚRODKI FINANSOWANIA

ARTYKUŁ 22

W skład dorocznych środków finansowania UECT wchodzą:
22.1.     Wpłaty i składki członkowskie
22.2.     Zyski z pokazów
22.3.    Dochód z nieruchomości
22.4.    Granty
22.5.    Dowolne wpłaty, których wykorzystanie dozwolone jest w czasie uprawiania sportu
22.6.    Wpłaty za świadczone usługi
22.7.    Wpłaty prywatnych i publicznych partnerów

MODYFIKACJE STATUTU I ROZWIĄZANIE

ARTYKUŁ 23

Statut może zostać zmieniony przez walne zgromadzenie
Powiadomienie o zamierzonych modyfikacjach proponowanych do przedstawienia w porządku obrad musi dotrzeć do struktur stowarzyszonych w UECT na co najmniej 45 dni przed zebraniem się zgromadzenia.

ARTYKUŁ 24

Rozwiązanie UECT może zostać ogłoszone jedynie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym przez przewodniczącego z porządkiem obrad zawierającym powody rozwiązania, który to porządek obrad przygotowany być musi co najmniej na miesiąc wcześniej. Decyzję taką podjąć można w głosowaniu, w którym udział weźmie co najmniej dwie trzecie czynnych członków (zgodnie z 9.6.)

ARTYKUŁ 25

W przypadku rozwiązania, walne zgromadzenie wyznaczy jednego lub kilku inspektorów odpowiedzialnych za likwidację majątku UECT. Jego atrybuty i aktywa pozostające do dyspozycji związku przekazane zostaną federacji zaproponowanej przez Radę Europy, a której działalność odpowiada statutowym celom UECT.

ARTYKUŁ 26

Decyzje podjęte przez walne zgromadzenie a dotyczące zmian w statucie, rozwiązania UECT i likwidacji majątku zostaną przesłane w odpowiednim czasie do kompetentnych władz w kraju, gdzie znajduje się siedziba UECT. Decyzję walnego zgromadzenia nabierają mocy sprawczej dopiero po ich akceptacji.

ARTYKUŁ 27

Wszelkie sprawy nie zdefiniowane w niniejszym statucie regulowane są przez założenia polityki i procedury.
Zostaną one opracowane przez komitet wykonawczy i dostarczone walnemu zgromadzeniu.

ARTYKUŁ 28

Niniejszy statut został przyjęty przez założycielskie walne zgromadzenie w dniu 09.11.02 w Ivry-sur-Siene

Przewodniczący UECT 2002
Jean-Paul LAMONNIER

Sekretarz Generalny 2002
Maurice BUERMANS

Skarbnik 2002
Ladislau FERREIRA

Przewodniczący FBC 2002
Andre PRUD’HOMME

Przewodniczący FFCT 2002
Dominique LAMOULLER

Przewodniczący FPCUB 2002
Jose Manuel CAETANO

Obecny statut został zmodyfikowany przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 11 marca 2018 r. W Lizbonie

Przewodniczący UECT 2018
Patrice GODART

Sekretarz Generalny 2018
Alina KOSON - CLEMENT

Skarbnik 2018
Bernard TONON

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne